1


หลักการและเหตุผล

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมชับเคลื่อนประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap)  โดยในปีงบประมาณ 2562  ฝ่ายฯ มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามนโยบายรัฐบาล  โดยใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน 
        ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
 

กรอบการสนับสนุน

สกว. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง


เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

 1. เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
 2. ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
 3. ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัยซึ่งเอกชนจะร่วมทุนวิจัยตามสัดส่วนที่ สกว. อุตสาหกรรมกำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ)


กำหนดการรับสมัคร

สกว.เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยส่งกรอบข้อเสนอโครงการ ( concept proposal )  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2562  
(ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด  สกว. ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
อีเมล์ trfindustry@trf.or.th 
โทรศัพท์  02-278-8246
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8401

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ