หลักการและเหตุผล
        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป ปีงบประมาณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 กรอบ ประกอบด้วย กรอบเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรอบสมุนไพรไทย นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย รายละเอียดตาม ประกาศนี้

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศนี้และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยโดยตรง

กำหนดการรับสมัคร
จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 0-2579-7435
Facebook: Agricultural Research Development Agency (ARDA)