สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยแครงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยแครง” ซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมหลายชนิด ทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ย รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเปลือกหอยแครงเป็นวัสดุที่หาง่าย เป็นของเหลือทิ้งตามธรรมชาติ ทำให้สามารถลดต้นทุนการนำเข้า มีกรรมวิธีการผลิตที่สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการผลิต

รายละเอียด

        สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต ไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส และไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดดรต เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ย อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ รวมไปถึงกระดูกเทียม โดยความต้องการใช้สารเหล่านี้ประเทศไทยมีปริมาณมาก ทำให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศหลายพันล้านตันต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง

        “สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยแครง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้วัสดุที่หาง่ายภายในประเทศและเป็นการนำของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในทางอุตสาหกรรม ประหยัดเวลา ตลอดจนลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยในการผลิต

จุดเด่น
 • กรรมวิธีผลิตง่าย  สะดวก รวดเร็ว ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีปริมาณมากในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ

 • เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • สามารถแข่งขันกับวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศทั้งในแง่คุณภาพและราคา

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

 • ผู้ประกอบการ/ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

 • เกษตรกรรายย่อย

 • ผู้สนใจทั่วไป