TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

สารสกัดเพคตินสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีศักยภาพในการให้ทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีความพร้อมในการผลิตและสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “เพคตินสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการบำรุงผิว ฟื้นฟูเซลล์ผิวให้มีความชุ่มชื้น และเพิ่มความคงตัวของเนื้อครีม พร้อมทั้งช่วยรักษาระดับค่า pH ของเนื้อครีมให้คงที่

รายละเอียด

        “เพคติน (pectin)” เป็นสารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ พบได้ทั่วไปบริเวณผนังเซลล์ของพืช มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี เป็นสารทำให้เกิดเจล เกิดความหนืด และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว ในทางการแพทย์ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น การผลิตไหมละลาย การทำแคปซูลยา การใช้รักษาระดับความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อรักษาระดับการกระจายของเนื้อสารไม่ให้เกิดการตกตะกอน และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง เป็นต้น ปัจจุบันเพคตินได้รับความนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางมากขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือบริษัทใดผลิตเพคตินออกมาจำหน่าย ทำให้ต้องสั่งซื้อเพคตินเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเกรดที่ใช้ในเครื่องสำอางมักมีราคาสูง ไม่คุ้มค่าในการนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง

        “เพคตินสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นโดยผู้วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและได้ทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สารสกัดเพคตินที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลทำให้เพคตินที่สกัดได้มีราคาถูกกว่าการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ มีต้นทุนต่ำ คุ้มค่าต่อการลงทุน

 

จุดเด่น
 • ใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ทำให้เพคตินที่ได้มีต้นทุนถูกกว่าการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศในเกรดเดียวกัน
 • สามารถกำหนดเกรดของเพคตินได้ตามความต้องการของการใช้งาน
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีศักยภาพในการให้ทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีความพร้อมในการผลิตและสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว