หน่อไม้ดองปลอดสารจากน้ำมะพร้าว

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต "หน่อไม้ดองปลอดสารจากน้ำมะพร้าว" ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถลดปริมาณสารอันตรายและเพิ่มคุณภาพของหน่อไม้ดองให้มีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น และยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้

รายละเอียด

        ‘หน่อไม้ดอง’ เป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาประกอบอาหารในประเทศไทย เนื่องจากหน่อไม้สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ จึงทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านนิยมปลูกและแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณภาพการผลิตของหน่อไม้ดองไม่สม่ำเสมอ และปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่งผลให้การผลิตหน่อไม้ดองได้ค่าตอบแทนไม่ดีเท่าที่ควร

        "หน่อไม้ดองปลอดสารจากน้ำมะพร้าว" ได้พัฒนาและคิดค้นเพื่อยกระดับการผลิตหน่อไม้ดองให้มีคุณภาพและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ไร้สารพิษตกค้าง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการดองหน่อไม้ โดยกรรมวิธีผลิตจะใช้น้ำมะพร้าวแก่ต้มสุกมาหมักหน่อไม้ ทำให้ใช้เวลาในการดองน้อยลง และได้หน่อไม้ดองเนื้อดี ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ รวมถึงสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ด้วยการบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ ไม่ใช้สารกันเสียและสารฟอกขาว ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาหารแปรรูปและสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

จุดเด่น
 • หน่อไม้มีเนื้อดีเพราะใช้เวลาดองน้อย

 • สะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อหลังการดอง

 • ใช้บรรจุภัณฑ์แบบลามิเนต ช่วยยืดอายุของหน่อไม้ดอง

 • ปลอดภัย ไม่มีวัตถุกันเสีย และสารฟอกขาว

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป

 • เกษตรกร

 • บุคคลทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทั่วไป

 • ร้านอาหาร ร้านค้า หรือโรงแรมทั่วไป