อุปกรณ์ช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัตนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ” สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือแพทย์คัดกรองคนที่มีพฤติกรรมการนอนกรนแบบมีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นการกรนแบบอันตราย และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายฉียบพลันจากการขาดเลือด และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถตัดสัญญาณรบกวนขณะที่เก็บข้อมูลในระหว่างคนนอนหลับได้ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะมีความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น

รายละเอียด

      “ภาวะนอนกรน” เป็นภาวะอันตรายที่หลายคนมองข้าม การนอนกรนที่เกิดขึ้นมีด้วยกัน 2 แบบคือ นอนกรนแบบไม่อันตราย และนอนกรนแบบอันตราย ซึ่งการนอนกรนแบบที่เป็นอันตรายนี้เป็นการนอนกรนแบบหยุดหายใจขณะนอนหลับ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดออกซิเจน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลในคนที่พฤติกรรมการนอนกรนให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะการกรนแบบใด เพื่อแพทย์จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

       “อุปกรณ์ช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ตรวจวัดความถี่เสียงกรนของผู้ที่มีภาวะนอนกรน โดยสามารถตัดเสียงรบกวนขณะที่เก็บข้อมูลในระหว่างคนนอนหลับ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมีความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น
 • ตัดสัญญาณรบกวนขณะเก็บข้อมูลคนนอนหลับได้
 • วิเคราะห์ความถี่ของเสียงกรนของผู้ป่วยกรนแบบอันตรายได้แม่นยำ 95%
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
 • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล คลินิก 
 • ผู้สนใจทั่วไป