อุปกรณ์ปลดปล่อยสารสกัดป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการสร้างและออกแบบ “อุปกรณ์ปลดปล่อยสารสกัดป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี” สามารถป้องกันศัตรูพืชไม่ให้ทำลายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นเวลายาวนาน ลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิต สะดวกในการใช้งานและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รายละเอียด

        “แมลงศัตรูพืช” เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก และเพลี้ยด้วงหมัดผัก เป็นปัญหาหลักต่อการเพาะปลูก เพราะศัตรูพืชจะกัดกินทำลายพืชผลที่เพาะปลูก ทำให้ขายไม่ได้ หรืออาจถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง การแก้ปัญหาเดิมของเกษตรกรส่วนใหญ่คือการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชต่าง ๆ ไม่ให้มารบกวน ซึ่งส่งผลเสียในเรื่องของต้นทุนที่สูง และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกร

        “อุปกรณ์ปลดปล่อยสารสกัดป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ประกอบด้วยอุปกรณ์บรรจุสารสกัดที่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยด้วงหมัดผัก รวมทั้งหนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผักทั้งในอากาศและใต้ดิน อุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ สามารถออกฤทธิ์ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดีใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี โดยมีระยะเวลาในการป้องกันแมลงศัตรูพืชประมาณ 60 วัน ต่อการบรรจุสารสกัด 1 ครั้ง

จุดเด่น
 • ป้องกันแมลงยาวนาน 60 วัน ต่อการบรรจุสารสกัด 1 ครั้ง
 • ใช้สารระเหยจากสารธรรมชาติ จึงปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแบตตารี่
 • ปลอดภัยไม่ทำลายคุณภาพของดิน
 • ลดต้นทุนการเพาะปลูก
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • เกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ชาวเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องการเพาะปลูก