อุปกรณ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ไจโรโรลเลอร์

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ไจโรโรลเลอร์” อุปกรณ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยอาศัยหลักการไจโรสโคป (Gyroscope) เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ สร้างเกมให้ผู้ป่วยเล่นเพื่อฟื้นฟูด้านร่างกายและสมอง ทำให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา

รายละเอียด

       โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านการสูญเสียความสามารถในการทำงานของอวัยวะ เช่น แขนหรือมือเคลื่อนไหวลำบาก เดินไม่ได้ เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือทั้งตัว เป็นต้น การรักษาและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยคือการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อวัยวะฟื้นตัวกลับมาทำงานได้ปกติ ซึ่งเครื่องมือช่วยกายภาพบำบัดในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง และไม่สามารถบันทึกและแสดงความก้าวหน้าของการฟื้นฟูได้
       “ไจโรโรลเลอร์” พัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ประสบปัญหาการสูญเสียการทำงานของอวัยวะ โดยอาศัยหลักการของไจโรสโคปในการสร้างแรงมากระทำที่แขนของผู้ป่วยร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์สร้างเกมให้ผู้ป่วยให้จดจ่อกับกิจกรรมและได้ฟื้นฟูร่างกายไปพร้อมๆกัน

จุดเด่น
  • ช่วยฟื้นฟูร่างกายและสมองโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ป่วยสามารถฝึกได้นานมากขึ้น
  • สามารถบันทึกและแสดงความก้าวหน้าการฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • หน่วยบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง