เครื่องกำจัดตะกรันด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “เครื่องกำจัดตะกรันด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” เพื่อการแก้ปัญหาการอุดตันของตะกรันในท่อส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

รายละเอียด

       “ตะกรัน” ผลึกของแข็งคล้ายซีเมนต์ซึ่งสะสมและอุดตันในท่อส่งน้ำบาดาล เกิดจากสารละลายเกลือของแร่ธาตุต่างๆ ตกผลึกแยกออกจากน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจำพวกหินปูน และอาจมีสารอินทรีย์อุดตันเกาะและพอกพูนในท่อน้ำหรือถังเก็บน้ำ เมื่อตะกรันพอกหนามากขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นระเบิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ปัญหาตะกรันข้างต้น โดยทั่วไปสามารถกำจัดได้ 2 วิธี ได้แก่ การใช้สารเคมีและการเปลี่ยนท่อน้ำ แต่วิธีดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม ทั้งยังไม่สามารถกำจัดตะกรันได้หมดและก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอีกด้วย
       “เครื่องกำจัดตะกรันด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอุดตันของตะกรันในท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยการควบคุมการทำงานของระบบด้วยการส่งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามช่วงการเปลี่ยนแปลงความถี่ในช่วงเวลาที่กำหนดไปยังอุปกรณ์เพื่อป้องกันและกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานได้หลากหลาย สามารถป้องกันและกำจัดตะกรันได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร รวมถึงภาคครัวเรือนด้วย สำหรับการติดตั้งและใช้งานสามารถต่ออุปกรณ์ส่วนกำจัดตะกรันเข้ากับระบบท่อส่งน้ำบาดาลตามปกติได้โดยตรง

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพในการกำจัดตะกรัน  
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กำจัดตะกรัน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม