TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เครื่องจักรผลิตสีลาเท็กซ์อีมัลชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “เครื่องจักรผลิตสีลาเท็กซ์อีมัลชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์” คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของผลผลิตที่ได้จากการควบคุมด้วยแรงงานคน สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อวัน มีความแน่นอน แม่นยำ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        การผลิตสีที่อาศัยการควบคุมด้วยมนุษย์เป็นหลัก ทั้งการป้อนสารเคมีเข้าสู่ถังผลิต การควบคุมปฏิกิริยาทางเคมี หรือแม้กระทั่งการควบคุมอุณหภูมิ จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์สีที่ขาดคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของบริษัททั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้า

       “เครื่องจักรผลิตสีลาเท็กซ์อีมัลชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาการผลิตสีในอดีตซึ่งอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก โดยการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความแม่นยำกว่าเข้ามาช่วยควบคุมในขั้นตอนการผลิต เพื่อคงคุณภาพและจำนวนแบทช์ในการผลิตต่อวันให้ได้สม่ำเสมอ ลดของเสียในระหว่างการผลิต จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงงานยังมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตสีลาเท็กซ์อีมัลชั่นให้สามารถผลิตได้ถึง 5-7 แบทช์ต่อวัน  ซึ่งโดยทั่วไปอัตราการผลิตลาเท็กซ์อีมัลชั่นอยู่ที่ 2-3 แบทช์ต่อวันเท่านั้น

จุดเด่น
 • ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต มีความแม่นยำและได้คุณภาพตามต้องการ
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจากสามารถลดปริมาณคนหรือแรงงานคนในการผลิต
 • ลดการจัดเก็บสต็อควัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสามารถผลิตได้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ
 • สามารถลดปริมาณของเสียระหว่างการผลิตได้
 • เป็นโรงงานผลิตสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

เปรียบเทียบเครื่องจักรผลิตสีลาเท็กซ์อีมัลชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรผลิตสีทั่วไป 

สีทาบ้าน

เปรียบเทียบเครื่องจักรผลิตอัลคิดเรซิ่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรผลิตสีทั่วไป  

สีทาบ้าน2

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตสีน้ำ สีน้ำมัน โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์
 • ผู้ประกอบการที่มีที่ดินประมาณ 6-10 ไร่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และเงินทุนสำหรับการก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสีทาบ้าน
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง