เครื่องตรวจวัดสุขภาพส่วนบุคคลแบบครบวงจร (All in one)

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “เครื่องตรวจวัดสุขภาพส่วนบุคคลแบบครบวงจร” (All in one personal healthcare monitoring system) ที่มีคุณสมบัติวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ความดัน และวัดระดับออกซิเจนได้สะดวกรวดเร็วในเครื่องเดียว สำหรับใช้ตรวจวัดสุขภาพที่บ้านหรือการคัดกรองผู้ป่วยในสถานพยาบาล  

รายละเอียด

       โรคความดันโลหิตสูง โรคเรื้อรังที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจวาย โรคไตวาย หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง เป็นต้น โดยในปัจจุบัน มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่รู้ถึงภาวะความดันโลหิตสูงของตนเอง ทำให้ไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิต

       เทคโนโลยี “เครื่องตรวจวัดสุขภาพส่วนบุคคลแบบครบวงจร” (all in one personal healthcare monitoring system) ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับการตรวจวัดสุขภาพด้วยตนเองและใช้งานร่วมกับระบบ IOT สำหรับการบันทึกข้อมูลสุขภาพต่างๆบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ โดยตัวเครื่องใช้หลักกการของแสงมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ ค่าความดันเลือด, อุณหภูมิร่างกาย, อัตราการเต้นของหัวใจ และ ปริมาณออกซิเจนในเลือด ใช้งานโดยการวางมือข้างซ้ายลงบนเครื่องตรวจสุขภาพส่วนบุคคล แล้วรอประมาณ 5 วินาที จากนั้นเครื่องจะประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบ จอ LCD หรือในแอพพลิเคชั่นบสมาร์ทโฟน ใช้งานได้ทั้งในสถานพยาบาล และที่พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตรวจวัดคัดกรองผู้ป่วยของสถานพยาบาลต่างๆ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากปัญหาสุขภาพในอนาคต

จุดเด่น
 • สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ความดัน และวัดระดับออกซิเจนในเครื่องเดียว
 • แสดงผลและบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนด้วยระบบ IOT
 • ลดปัญหาการรอคิวภายในสถานพยาบาลเป็นเวลานาน ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล
 • ช่วยสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
 • ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอื่นๆ
 • ผู้ที่รักสุขภาพ ที่ต้องการวัดค่าต่างๆของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ผู้สนใจทั่วไป