เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการผู้ร่วมลงทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง” สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาอาหารแห้ง เพื่อลดการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

รายละเอียด

       สารอะฟลาทอกซิน เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus Flavis และ Aspergillus parasticus มักพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บอย่างไม่เหมาะสมจำพวกอาหารแห้ง เช่น พริกไทย  ถั่ว สมุนไพร กาแฟคั่ว เครื่องเทศชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้สารอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

       วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง เพื่อลดการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่เกิดจากความชื้นในอากาศ เป็นเทคโนโลยีแบบไม่ใช้ความร้อน ไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัย ผ่านการทดสอบว่าสามารถควบคุมความชื้น และลดการเกิดเชื้อจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
 • สามารถลดการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่ทำลายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
 • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแห้งหรือแปรรูปสมุนไพร
 • ผู้สนใจทั่วไป