1

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุน โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 5  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs 


แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

        สกว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
        ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 7 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนวิจัยจาก สกว. กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
  3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
  4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม


กำหนดการ

รับสมัคร : วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศไทย : 16 ตุลาคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายอุตสาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8245,02-278-8240
E-mail: trfindustry@trf.or.th