TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เทคโนโลยีเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “เทคโนโลยีเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ” ร่วมกับวัสดุเสริมแรง  เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์  สามารถใช้ได้กับสระหรือบ่อน้ำทุกประเภท อาทิ  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง ฯลฯ)   บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  บ่อเอนกประสงค์  ฯลฯ

รายละเอียด

        “เทคโนโลยีเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ” เป็นการประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติข้นเสริมแรงด้วยผ้าดิบสำหรับใช้เป็นวัสดุเคลือบ สระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำยางที่มีความสามารถในการเกาะยึดกับผ้าดิบ กลายเป็นวัสดุผสมที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาด ใช้ในการเคลือบบ่อหรือสระน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติ สามารถเคลือบเข้ากับคอนทัวร์ (Contour) ของผิวดินในลักษณะต่าง ๆ ได้ ทำให้สามารถใช้เคลือบสระน้ำที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเหลี่ยมเรขาคณิต อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงพื้นที่และติดตั้งง่ายโดยใช้วิธีพ่น/ทาน้ำยางคอมปาวด์บนผ้าดิบ  สะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยใช้น้ำยางคอมปาวน์พ่นหรือทาซ่อมแซมเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่ชำรุดเสียหายได้  เทคโนโลยีนี้สามารถใช้เคลือบบ่อ/สระน้ำได้ทุกประเภท อาทิ

 • บ่อ/สระน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือด้านชลประทานของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน
 • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ
 • บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บ่อกักเก็บน้ำใช้เพื่ออุปโภค
 • บ่ออเนกประสงค์
 • ฯลฯ

          เทคโนโลยีการเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติผ่านการทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับการใช้งานจริง (Field Test) ในขนาดและการใช้งานประเภทต่างๆ มากกว่า 10 พื้นที่ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 8 ปีโดยมีการวัดผลทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของวัสดุ การใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตลอดจนความปลอดภัยของน้ำที่กับเก็บเพื่อใช้ในการอุปโภค โดยพบว่าจนถึงปัจจุบัน ทุกบ่อที่เคลือบด้วยน้ำยางธรรมชาติจากเทคโนโลยีนี้มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี มีความทนทานและผู้ใช้มีความพึงพอใจสูง รวมทั้งแผ่นยางที่เคลือบไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของน้ำ

        เทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งสามารถใช้ยางเคลือบสระน้ำในพื้นที่เขตนอกชลประทานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง  รวมถึงพื้นที่สูงซึ่งมีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ   ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้สำหรับอุปโภคและทำเกษตรตลอดปี รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐ  โรงเรียน บ้านเรือนที่ต้องการกักเก็บน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  โดยเฉพาะการใช้เคลือบบ่อเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม  รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ

จุดเด่น
 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
 • วิธีการเคลือบบ่อ / สระง่ายไม่ซับซ้อน สามารถทำเองได้เมื่อมีอุปกรณ์ วัสดุพร้อม วัสดุที่ใช้เคลือบสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาด ราคาไม่แพง
 • ไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปยางที่ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายง่าย ทำให้สะดวกในการเข้าถึงแม้พื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งบริเวณพื้นที่สูง
 • สามารถใช้กับสระที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย 
 • สามารถเพิ่มความแข็งแรงของสระน้ำจากยางเคลือบผ้าใบได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง โดยการเพิ่มจำนวนชั้นของผ้าใบ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบเสริมความแข็งแรงเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการหรือเสริมความแข็งแรงทั้งสระน้ำ
 • ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการเกิดร่องน้ำเซาะบริเวณขอบบ่อได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ผลผลิตน้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุดิบหลักในการปูบ่อน้ำ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ
 • ผ่านการวิจัยและทดสอบในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของวัสดุและการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยของน้ำสำหรับใช้อุปโภค
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

techcompare_pool_0.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตน้ำยางข้น
 • ผู้ให้บริการปู / เคลือบสระน้ำชนิดต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร (บ่อหรือสระเก็บน้ำสำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
 • โรงงานอุตสาหกรรม (บ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน)
 • อื่นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ   สถานศึกษา  บ้านเรือนอาศัยทั่วไป