ชื่อทุน                     
       การวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

หน่วยงาน                 
       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับลงทะเบียน       
       วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอำนาจให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในเรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่มีมูลเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตราฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง เพื่อให้การวิจัยครอบคลุมตามความต้องการในการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวของประเทศ วช. จึงจัดทำประเด็นการวิจัย โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าท้ายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 เพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที 2

ติดต่อสอบถาม

       โทร : 02-579-1370-9 ต่อ 308-310