เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้สำหรับใช้ทางการแพทย์

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ประกอบการที่สนใจการทำผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่นไหมเย็บแผล เป็นต้น
 • อาจารย์/ นักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ Bio plastic
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีการผลิต“เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้สำหรับใช้ทางการแพทย์” วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้ชีวมวลจากพืชผลทางการเกษตร ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

       อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการในปัจจุบัน ทำให้พลาสติกมีบทบาทในด้านการแพทย์เพิ่มขึ้น ประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูง มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

       “เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้สำหรับใช้ทางการแพทย์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนักวิจัยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพจากข้าวโพดที่มีความบริสุทธิ์สูง ผลิตจากห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับการแพทย์ (Bioplastics Production Laboratory for Medical Application) ห้องปฏิบัติการแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการกำกับและควบคุมเครื่องมือแพทย์ เหมาะสำหรับนักวิจัยผู้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องจากปกติต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100,000 บาท ขณะที่ห้องปฏิบัติการผลิตได้ในราคากิโลกรัมเฉลี่ยละ 80,000 บาท

จุดเด่น
 • ผลิตจากชีวมวลทางการเกษตร ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 • ราคาถูก ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ผลิตจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรแล้ว
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการที่สนใจการทำผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่นไหมเย็บแผล เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
 • อาจารย์/ นักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ Bio plastic
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
 • บุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้สนใจทั่วไป