แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์.
 • ต้องการหาผู้ร่วมทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 2. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 3. บริษัทผู้ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิ
 4. หน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐหรือภาคเอกชน ที่มีเครื่องฆ่าเชื้ออยู่แล้วแต่ต้องการใช้แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิ
 5. อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้ระบบการอบความร้อน แล้วต้องการแสดงผลเพื่อยืนยันการผ่านให้การความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว” ที่แสดงผลเป็นอักษรหรือสีตามที่กำหนดได้  สำหรับใช้ในการวัดอุณหภูมิในงานเครื่องมือที่ต้องอบฆ่าเชื่อทั้งในทางการแพทย์ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้

รายละเอียด

        ในกระบวนการฆ่าเชื้อหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียออกจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์โดยปกติจะใช้ตู้อบความร้อนที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง Pasteurization ระหว่าง 60 - 80 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับการถนอมอาหารชั่วคราว ซึ่งการฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยตู้อบความร้อนจำเป็นต้องใช้ “แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิ” เพื่อยืนยันว่าความกระบวนการรอบนั้นผ่านการให้ความร้อนตรงตามอุณหภูมิที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบได้บ่อยในกระบวนการดังกล่าวคือ ตู้อบฆ่าเชื้อให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ไม่ทั่วถึง หรือการที่อุปกรณ์ได้รับอุณหภูมิไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลชีพและกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิที่ใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการกำหนดอุณหภูมิและช่วงเวลาในการตรวจวัดและอาจจะไม่ตรงกับลักษณะของงานหรืออุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการใช้ช่วงอุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างออกไป อีกทั่งการสั่งซื้อจากต่างประเทศยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเนื่องจากแผ่นตรวจวัดอุณหภูมิเป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

        “แผ่นตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้ครั้งเดียว” ได้รับพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้วัดอุณหภูมิในงานอบฆ่าเชื้อทั้งในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แสดงผลโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุที่นำมาใช้ โดยสามารถเปลี่ยนสีและระบุตัวเลขได้ตามที่ต้องการ ใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระดับความร้อนที่ต้องการได้ตั้งแต่ 60°C – 80°C ผลิตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความสะดวกในการใช้งานได้ เช่น แผ่นกระดาษหรือสติกเกอร์ที่ใช้ติดลงบนถุงอุปกรณ์ที่เข้าตู้อบความร้อนได้ ที่สำคัญมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าถึง70%

จุดเด่น
 • สามารถกำหนดอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ต้องการตรวจวัดได้ โดยเลือกค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 °C – 80 °C
 • สามารถกำหนดสีของการเปลี่ยนแปลงของแผ่นตรวจวัดรวมถึงอักษรหรือข้อความที่ต้องการให้แสดงผลได้
 • แผ่นตรวจวัดสามารถทำเป็นแบบกระดาษทั่วไป หรือเป็นแบบสติกเกอร์ที่สามารถติดลงบนถุงบรรจุอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปในตู้อบความร้อนได้
 • ต้นทุนการผลิตมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ 40 - 70 %
 • วัสดุของแผ่นตรวจวัดไม่ได้ทำมาจากสารเคมีที่เป็นพิษ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทเอกชนที่ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อน และแผ่นตรวจจับอุณหภูมิ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บริษัทเอกชนที่มีการนำเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องอบความร้อน และแผ่นตรวจจับอุณหภูมิ
 • โรงพยาบาลที่ต้องการสั่งซื้อแผ่นตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับแสดงผลอุณหภูมิที่ผ่านตู้อบความร้อนฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • สถานศึกษาต่างๆ
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่มต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต