แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      สูตรและกรรมวิธีผลิต “แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม” เป็นการนำเศษผงหนังแท้ที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์ผสมกับยางพาราจากธรรมชาติปรับปรุงกระบวนการทางเคมี แล้วจึงนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นหนังเทียม ซึ่งแผ่นหนังเทียมที่ได้มีความแข็งแรงยืดหยุ่น และเกิดรอยขีดข่วนได้ยาก เหมาะแก่การนำไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รายละเอียด

      อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ที่มีทั่วโลก เป็นอุตสาหกรรมจากผลพลอยได้จากปศุสัตว์มาผลิตเป็นหนังประเภทต่าง ๆ และในการผลิตเพื่อนำหนังสัตว์ไปประยุกต์ใช้งานต่อไปนั้น จะมีของเสียคือเศษผงหนังที่เหลือจากการผลิต ซึ่งเป็นของเสียที่กำจัดได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผงหนัง และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดจึงมีการนำผงหนังที่เหลือกลับมาใช้ใหม่และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น

      “แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนังเทียม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากการนำผงหนังที่เหลือจากการผลิตหนังสัตว์มาเพิ่มมูลค่า โดยการนำมาผสมกับยางพารา นำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นหนังเทียม โดยได้แผ่นหนังเทียมที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และยากต่อการเกิดรอยขีดข่วน สามารถนำไปผลิตเครื่องหนังจำพวก กระเป๋า รองเท้า วัสดุหุ้มเบาะ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามต้องการ

จุดเด่น
  • มีความแข็งแรงยืดหยุ่นและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนได้ดีกว่าหนังเทียมทุกประเภท เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐาน ASTM
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
  • ผู้ที่ผลิตหนังเทียมสู่อุตสาหกรรม
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ