2

 

หลักการและเหตุผล

       “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า

 

กรอบการสนับสนุน

 • มีเป้าหมายการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาในข้อ 9 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรคเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ.2559
 • ข้อเสนอโครงการตามแผนงาน 1 – 3 จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการสนับสนุนและประเด็นวิจัย ดังนี้
  • แผนงานที่ 1 ส่งเสริม และสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า
  • แผนงานที่ 2  พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
  • แผนงานที่ 3 ศึกษาและวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

 

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

ผู้มีสิทธิยื่นชอรับการจัดสรรคเงินกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรคเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ.2559

 

กำหนดการรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จนกว่าจะดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครบตามกรอบงบประมาณ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โทร. 0 2207 3599 ต่อ 348