1

 

หลักการและเหตุผล

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็ง มีการทำงานเป็นทีม มีโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส และสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้ง  การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

 

กรอบการสนับสนุน

  • สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต
  • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรม อนาคต สร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

 

คุณสมบัติที่สำคัญในการขอรับการสนับสนุน

  • หัวหน้าโครงการต้องเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในด้านที่เสนอขอทุน มีศักยภาพเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
  • คณะผู้วิจัยเป็นนักวิจัยไทยหรือนักวิจัยต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งได้รับการยินยอมจากต้นสังกัดให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้ กรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับประเทศ/สถาบันไทย
  • มีกลุ่มวิจัยเข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย (เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมที่มีประสบการณ์รองลงมา เพื่อให้กลุ่มวิจัยมีขีดความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • หากผู้สมัครอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าวควรเหลืออยู่ไม่เกิน 12 เดือน

 

ระยะเวลารับสมัคร

          เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ชั้น 5 โทรศัพท์ 02 – 644 – 8083

เว็บไซต์ : https://www.nstda.or.th