ชื่อทุน

        โครงการพัฒนานวัตกรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

หน่วยงาน

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ - 7 มีนาคม 2564

รายละเอียด

        หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่สนใจแก้ไขปัญหาสังคมด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงนวัตกรรม ให้ได้มีโอกาสในการบ่มเพาะความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจปัญหาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงนวัตกรรมทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิด วิธีการที่สามารถลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยจะต้องมีขอบเขตการนํานวัตกรรมไปใช้ได้จริงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็น ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม (SE) หรือนิติบุคคลที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม และสนใจแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม โดยผลงานนวัตกรรม จะต้องมีการกําหนดแนวคิดและเป้าหมายเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ/หรือ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่ชัดเจน และจะต้องมีขอบเขตการนํานวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ติดต่อสอบถาม

โทร : 085-813-4493 (อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล รองหัวหน้าโครงการฯ)
E-mail : sanit_tu45@hotmail.com
Facebook : Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU