11111

 

หลักการและเหตุผล

       ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2562 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน   
หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น

       ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)

 

กรอบการสนับสนุน

  • พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพกลุ่ม Functional food
  •  การบริหารจัดการของเสีย และนวัตกรรมอาหารอื่น ๆ

 

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

ทั้งนี้แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนทุนวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. และหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4)

 

กำหนดการรับสมัคร

ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวเรืองรอง ทองตัน

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21