สสส.

ชื่อทุน:

        โครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project) ประจำปี 2561

หน่วยงาน:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่ระบุ


รายละเอียด: 

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป” (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกเข้าไปร่วมสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสื่อ กิจกรรม และแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนคนไทย โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้น อาจเป็นในรูปแบบงบประมาณ หรือการให้คำแนะนำปรึกษา ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือในการเชื่อมขยายเครือข่ายในการทำงาน สร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

เป็นโครงการที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีดำเนินการ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ลักษณะโครงการที่เปิดรับ ได้แก่

  • สื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
  • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 
  • แผนงานการตลาดเพื่อสังคม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  1. เป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจิตอาสา หรือมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม
  2. มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาที่ดำเนินการ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบผลงานหรือประสบการณ์ดำเนินงานมาให้พิจารณา 

เงื่อนไข (โดยสังเขป)

  1. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานกิจการด้านสังคม (CSR) ให้กับองค์กรอื่นๆได้ศึกษาต่อไป
  2. เป็นโครงการที่ส่งผลสืบเนื่องด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                
1. คุณธนาวดี องค์อินทรี โทร. 081-6125129
2. คุณมิณฑิรา ปัณณปวิณ โทร. 063-2462145
โทร. 02-343-1500   อีเมล: cocreativeproject@thaihealth.or.th