1

ชื่อทุน:

       โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up Voucher) 

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลารับสมัคร

       วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

    สนับสนุนเงินทุนด้านการตลาดในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 800,000 บาทต่อโครงการ


รายละเอียด: 

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ทุนสนับสนุน “โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Start-up Voucher)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการศึกษาตลาด การวิจัย รวมถึงให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว 

 

เป้าหมายของโครงการ

  1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม และส่งเสริมความเข้มแข็งให้วิสาหกิจนวัตกรรมในการต่อยอด
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพันธมิตร เพื่อการดำเนินงานและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาความคิดและการต่อยอดนวัตกรรมและอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
  4. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

 

คุณสมบัติ

  1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และมีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 
  2. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ และออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
  3. มีแผนกิจกรรมการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่าย และแผนรายได้ ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้
  4. มีความพร้อมของทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
  5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 5)
เลขที่ 99/31 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 81498 (คุณชญานันท์) , 5544 (คุณปาทินันท์), 81486 (คุณดวงธิดา)
อีเมล์     suv@nstda.or.th