1


หลักการและเหตุผล

      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนต่อยอดไอเดียในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเจ้าของไอเดีย หรือเจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง นำเสนอไอเดียใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ANGEL FUND FOR STARTUP ประชันแนวคิดพิชิตเงินทุน" โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มจากไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิด (Pitching) โดยตรงต่อเจ้าของแหล่งเงินทุน เพื่อให้การสนับสนุนทุนจัดตั้งธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรอบการสนับสนุน

โจทย์การแข่งขันภายใต้กรอบแนวคิด 2 แนวคิด คือ 

  • แนวคิดที่ 1  “Industrial Automation" 

       การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันรวมทั้งงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การออกแบบเมืองอัจฉริยะ ระบบบูรณาการ ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ ฟาร์มอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ ระบบโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ 

  • แนวคิดที่ 2  “Energy and Water Management” 

       การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและเทคโนโลยีการบริหาร จัดการน้ำ โดยการเลือกใช้พลังงานที่สะอาดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 

เงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน) และผู้สมัครต้องมีสัญชาติ เชื้อชาติไทย 
  2. เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
  3. บุคคลธรรมดา/นิสิตนักศึกษา ผู้มีแนวคิดธุรกิจ มองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง
  4. ทายาทธุรกิจที่มีแนวคิดโมเดลธุรกิจใหม่แตกต่างจากธุรกิจเดิม หรือแนวคิดโมเดลธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม


เงื่อนไขการรับเงินทุนสนับสนุน

  1. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม “Business Camp” “Design Sprint “Pitching” และศึกษาดูงาน เพื่อเสริมความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Startup Mindset) และฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิด ต่อแหล่งเงินลงทุน (Pitching) เพื่อให้สามารถเสนอขายไอเดียต่อผู้ให้ทุนได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลารวม 12 วัน 
  2. ผู้สนับสนุนเงินลงทุน จะเป็นผู้กำหนดวงเงิน จำนวนผู้ได้รับทุน และการให้ทุน ซึ่งคำตัดสินต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  3. ผู้สนับสนุนเงินทุน และหรือ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเข้าติดตามความก้าวหน้าการประกอบการโดย เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือใช้แบบสอบถามเป็นระยะๆ
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนเงินทุน ต้องให้สิทธิ์แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเผยแพร่ผลงานต่อ สาธารณชน (ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แผนแนวคิดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอแล้วนั้น)


กำหนดการรับสมัคร

รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
**สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**
 

ติดต่อสอบถาม

นางสาวมีนา ชินโคตร และ นางสาวนพมาศ แสงมุข

เบอร์โทรศัพท์ 02-202-4578-9 / 092-246-2137

E-mail: angelfund2019@gmail.com