โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      สูตรและกรรมวิธีผลิต “โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง” ประกอบด้วยโฟมยางที่มีสารล่อแมลงเคลือบด้วยฟิล์มยางเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารฟีโรโมนให้ช้าลง แทนวิธีการใช้สำลีชุบสารฟีโรโมนล่อแมลง ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

รายละเอียด

      โดยทั่วไปเกษตรกรผลไม้จะใช้กับกัดฟีโรโมนในการล่อแมลงที่เป็นศัตรูพืช ได้แก่ ผีเสื้อกลางคืน มอดแป้ง แมลงวันผลไม้ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการคือ จะใช้สารฟีโรโมนใส่สำลีวางไว้ในกับดัก แล้วนำไปแขวนหรือวางในพื้นที่โล่งให้กลิ่นฟีโรโมนแพร่กระจาย แมลงก็จะบินเข้ามาติดกับดัก แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวมีข้อเสียคือไม่สามารถชะลอการปลดปล่อยฟีโรโมนได้นาน ทำให้เกษตรกรต้องหมั่นเติมสารฟีโรโมนบ่อยๆ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสารฟีโรโมนที่หมดอย่างรวดเร็ว
      “โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง” ประดิษฐ์จากโฟมยางที่มีสารฟีโรโมนล่อแมลง เคลือบด้วยฟิลม์ยางเพื่อบังคับการปลดปล่อยสาร ทำให้ชะลอการปลดปล่อยสารฟีโรโมนได้นาน 90 วัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ และลดความเสียหายของผลผลิตในพื้นที่สวนเกษตรกร

จุดเด่น
  • กักเก็บและควบคุมการปลดปล่อยสารล่อแมลงได้สม่ำเสมอและยาวนาน
  • ราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใช้งานเหมือนกัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนสารล่อแมลงชนิดอื่น ๆได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • เกษตรกร