โฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

         วิธีการออกแบบและสร้าง “โฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน” สำหรับดูดซับน้ำมันที่รั่วไหลทางทะเลจากการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดน้ำมันได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ ดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าวัสดุประเภทเดียวกันถึง 2 เท่า ใช้สารเคมีน้อยกว่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 10 รอบ โดยไม่เสื่อมสภาพ

รายละเอียด

         ปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงสู่ท้องทะเล เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังคงมีให้เห็นเป็นระยะทั้งภาพจากข่าวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ก่อให้เกิดคราบน้ำมันสีดำลอยเหนือพื้นน้ำทะเล หาดทราย และเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและแถบชายฝั่ง อาทิเช่น ปลาทะเลชนิดต่างๆ นกนางนวล หอยและพืช ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาน้ำมันรั่วไหลนี้ ไม่เพียงแต่มาจากการขนส่งทางทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้ำทางธรรมชาติด้วย

         “โฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน” จึงได้คิดค้นพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันจากการขนส่งทางทะเลและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบยางพาราที่เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติผสมกับถ่านกัมมันต์ ผ่านกระบวนการผลิตและแปรสภาพทางเคมีให้มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าวัสดุประเภทเดียวกันถึง 2 เท่า และมีปริมาณสารเคมีน้อย ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 10 รอบ โดยไม่เสื่อมสภาพและสามารถย่อยสลายได้ ส่งผลให้คาร์บอนโฟมยางพารานี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • สามารถดูดซับน้ำมันได้ดีกว่าวัสดุประเภทเดียวกันถึง 2 เท่า
 • ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ทำให้ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างเป็นเวลานาน
 • ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
 • สามารถการย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ที่ผลิตและแปรรูปยางพารา
 • กลุ่ม SME  ผลิตภัณฑ์ยางพารา
 •  ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถาบันวิจัยทางทะเลและชายฝั่ง
 • อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป