TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ไดอะตอมขนาดนาโน อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ไดอะตอมขนาดนาโนและไมโครเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน” เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รายละเอียด

        ไดอะตอมจัดเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่ให้พลังงานสูง ที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดเดิม ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าระดับนาโนที่ใช้กันมายาวนาน จึงไม่มีความหลากหลายและขนาดไม่เหมาะสมกับปากของลูกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กมาก

        “ไดอะตอมขนาดนาโนและไมโครเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน” ได้รับการพัฒนาด้วยการค้นหาและคัดเลือกสายพันธุ์ไดอะตอมขนาดเล็กชนิดใหม่ ๆ หลายชนิด ที่มีขนาดเหมาะสมกับปากของลูกสัตว์น้ำตั้งแต่ขนาดเล็กมากระดับนาโนไปจนถึงระดับไมโคร   ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกได้

จุดเด่น
 • ต้นทุนการผลิตราคาถูก เนื่องจากใช้วัตถุดิบในประเทศ
 • อาหารมีขนาดอาหารเหมาะสมกับปากสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ในหลายช่วงวัย
 • คู่แข่งในตลาดมีจำนวนไม่มาก
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์
 • นักลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด
 • อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป