ไฮโดรเจลกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากเปลือกกุ้งและกระดองปู

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี "ไฮโดรเจลกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากเปลือกกุ้งและกระดองปู " ช่วยกำจัดโลหะปนเปื้อนในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวัสดุจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียด

        การดูดซับโลหะหนักด้วยไฮโดรเจล เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กำจัดโลหะปนเปื้อนในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากไฮโดรเจลเป็นวัสดุจากพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer adsorbents) จึงย่อยสลายทางชีวภาพได้ สามารถปรับแต่งสมบัติต่าง ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกอบกับเปือกกุ้งหรือกระดองปูมีสารไคโตซานที่สามารถสังเคราะห์และนำมาขึ้นรูปเป็นเม็ดบีดไฮโดรเจลได้ จึงเกิดเป็นแนวทางที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

        "ไฮโดรเจลกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากเปลือกกุ้งและกระดองปู" ได้รับการพัฒนาและคิดค้นเพื่อใช้ดูดซับโลหะหนักในกระบวนการการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดูดซับโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบลักษณะรูปร่างของเจลได้ตามต้องการจากการปรับอัตราส่วนของสาร เป็นวัสดุจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นับเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการใช้วัสดุและเทคโนโลยีภายในประเทศ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนเหลือทิ้งอย่างเปลือกกุ้งและกระดองปูอีกด้วย

จุดเด่น
 • ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายรอบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

 • ย่อยสลายได้จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกกุ้งและกระดองปู

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตภาคเอกชน

 • หน่วยงานภาครัฐ

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงาน

 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม