เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน 550 Views

วันเวลาและสถานที่

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 17.00น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม ดีไซน์ โฮเทล ชั้น 6

หลักการและเหตุผล

        หน่วยงานด้านการวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ARDA) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมมือกันจัดงาน โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน หรือ “Promoting I with I” (Promoting Life Science Innovation with Investment) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Start-up ในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ โดยรวบรวมคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการศักยภาพสูงที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีต้นแบบพร้อมออกสู่ตลาดเพื่อนำเสนอแก่นักลงทุน ผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจนำไปผลิตและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์   

        งาน “Promoting I with I” ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่นักลงทุนที่สนใจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ  พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการตกลงทำสัญญาใช้สิทธิ (Licensign agreement) การจัดตั้งบริษัท Start-up และ Spin off จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านชีววิทยาศาสร์และสุขภาพของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (investor)และ นักลงทุน (venture capital)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และแหล่งทุน
 2. มีโอกาสเข้าถึงนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
 3. เกิดการทำ Licensing agreement ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย 
 4. มีการสนับสนุน Translational Research Fund. จาก TCELS และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แก่โครงการที่ผู้ประกอบการมีความสนใจจะร่วมลงทุน
 5. มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง เช่น ประชุมอบรม Entrepreneur workshop  

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าที่นั่งเต็ม (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ

 • Nano-Pro-Vitamin A เพื่อลดเลือนริ้วรอย
 • แผ่นโปรตีนเส้นไหมรักษาแผล
 • ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับทดแทนกระดูก
 • มาร์กไบโอเซลลูโลสจากน้ำมันมะพร้าว
 • ตังถั่งเช่าเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
 • เครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลม
 • New immunotherapy against house dust mite allergy
 • ชีวภัณฑ์เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์
 • อุปกรณ์ถ่างขยายระบบทางเดินหายใจจากวัสดุฉลาด
 • สารสกัดจากเปลือกมังคุดต้านแบคทีเรียก่อสิวและอนุมูลอิสระ

 

หมายเหตุ* กรุณารอยืนยันผลการสมัครเข้าร่วมงานและที่นั่งจากเจ้าหน้าที่