เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 333 Views


ชื่อทุน

        เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

หน่วยงาน:

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                              

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ


รายละเอียด: 

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนเอกชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภาคในองค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการ “เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ” เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ภาคเอกชนนำไปใช้ในการค้นคว้าและวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในองค์กรภาคเอกชน

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

  1. เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากระบวนการผลิต การจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักรต้นแบบหรือการทำวิศวกรรมย้อนรอย และการต่อยอดงานวิจัยภาครัฐ/มหาวิทยาลัย สู้การผลิตเชิงพาณิชย์
  2. เป็นโครงการที่อยู่สาขาที่มีความสำคัญสูงของ สวทช. ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์และคอมพิวเตอร์ ส่วนโครงการสาขาอื่นๆ อยู่ในดุลพินิจของ สวทช.
  3. เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
  2. ไม่เคยได้รับสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากสถาบันอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน

เงื่อนไข

  1. ระยะเวลาผ่อนชำระจะไม่เกิน 7 ปี และระยะเวลาปลอดหนี้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 
  2. ระยะเวลาปลอดหนี้จะพิจารณาให้เฉพาะเงินกู้ในส่วนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนขั้นต้นและทุนคงที่เท่านั้น
  3. อัตราดอกเบี้ย = (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี + 2.25) / 2

ติดต่อสอบถาม

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1334-1339
อีเมล์ cdp@nstda.or.th
เว็บไซต์ www.nstda.or.th/cdp

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี