อุตสาหกรรมดิจิทัล 1410 Views

        “ดิจิทัล” ถือเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ทั่วโลกกำลังประจักษ์ถึงการปฏิวัติด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อันจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อทั้งระดับบุคคล ชุมชน และประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างมหาศาล เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้เกิดรูปแบบ “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการติดต่อสื่อสาร การผลิต และการทำธุรกรรมต่างๆ ในธุรกิจซึ่งช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ และลดเวลาเข้าสู่ตลาด (time to market)ในขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อตลาดแรงงานทั่วโลก

        รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้ประกาศนโยบาย “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Digital Economy) ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning
เพื่อเป็นวางพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา

 • Internet of things
 • Big Data
 • Digital Content
 • Digital Image Processing
 • การพัฒนา Software
 • IOT ด้านการเกษตร
 • Automation
 • Process Engineering design
 • สถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Web base Managemet System
 • Machine Learning
 • Mobile Application
 • Web Application
 • E-commerce system
 • Control & Robotics
 • Social media Marketing
 • CRM
 • Telecommunication
 • Statistical Genetic
 • Meta-analysis
 • Medelian Randomisation
 • Cloud Technology
 • Lean Automation
 • Simulation
 • Reverse engineering ด้านคอมพิวเตอร์
 • Geotechnology Engineering
 • ภูมิสารสนเทศ
 • UAV ทางการเกษตร
 • ฯลฯ

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์
จำนวน 0 คน
ระดับความพร้อม
-
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ