ยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และโลจิสติกส์ 1309 Views

        อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ที่ผ่านมา ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของโลก แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ในอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จะมุ่นเน้นยานยนต์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การยอดผลิตภัณฑ์เดิมสู่การออกแบบการผลิต การสร้างเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนสมัยใหม่ รวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนา หรือศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบของภูมิภาอาเซียน

       สำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสาร หรือสินค้าทางอากาศภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึง ธุรกิจสายการบิน การจัดการท่า อากาศยาน การให้บริการอากาศยานสาธารณะ การเช่าเหมาอากาศยาน การซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการให้บริการผู้โดยสาร

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา

 • วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์ หรือวัสดุตั้งต้นต่างๆ
 • วัสดุคาร์บอน
 • Carbon nanotube
 • Nano coating
 • การสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ วัสดุุนาโนอินทรีย์
 • การออกแบบแม่พิมพ์
 • การสัังเคราะห์พอลิเมอร์
 • เทคโนโลยียาง
 • Plastic Processing
 • กิจการและการให้บริการโลจิสติกส์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และโลจิสติกส์เท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์
จำนวน 0 คน
ระดับความพร้อม
-
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง