ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อใช้จัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แก่บริษัทเอกชน 680 Views

รายละเอียด

สอวช. ได้จัดทำแบบสำรวจผลกระทบสำหรับบริษัทเอกชนที่ได้รับจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยผลสำรวจดังกล่าว สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะรวบรวมนำไปจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในระยะสั้นให้แก่บริษัทเอกชน และพัฒนามาตรการสร้างความเข้มแข็งและการสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับบริษัทในการรับมือกับภาวะวิกฤต

สอบถามรายละเอียดเเพิ่มเติม

โทร : 02-109-5432
Facebook : สอวช.