ทุน Ideation Incentive Program (IDEA) 622 Views


ชื่อทุน:

YOUTH" is a "FUTURE CHANGER : Ideation Incentive Program (IDEA)

หน่วยงาน:

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ระยะเวลารับสมัคร:

วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

วงเงินให้เปล่าจำนวน 100,000 บาท 

รายละเอียด:

เป็นโปรแกรมการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการ "ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)" โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

พัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้รับการรับรองจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเงื่อนไข:

  1. ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นสมาชิกของ TED Fellow ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund 
  2. ผู้เสนอโครงการจะต้องมีทีมอย่างน้อย 3 คน (รวมผู้เสนอโครงการ) ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (*ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในไทยเท่านั้น) 
  3. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน  
  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074        


กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว