ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 1443 Views

รายละเอียด

สกสว. ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ววน. กับการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ" จากหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พบกับการแถลงผลงานวิจัยที่เกิดผลกระทบต่อประเทศ จากการจัดสรรงบประมาณ "กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ปี 2563 ถึง ปี2564 และการเสวนา การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ ร่วมรับฟังการแถลงผลงานวิจัยสู่การใช้จริง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการวิจัย 

ภายใต้แนวคิด 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

1) การขจัดปัญหาความยากจน การส่งเสริมงานวิจัยที่จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดย

  • ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  • คุณวิเชียร สุขสร้อย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

2) เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การสนับสนุนงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมในระยะยาว โดย

  • รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

3) COVID-19 การเสริมกำลังงานวิจัยที่จะช่วยประเทศไทยเอาชนะวิกฤตการณ์ไวรัส โดย

  • นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
  • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • นพ.นพพร ชื่นกลิ่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  • ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

และพลาดไม่ได้กับช่วงเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างรอบด้านในหัวข้อ “การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ”

วัน เวลา เเละสถานที่

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ช่องทางการรับชมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Website : www.tsrievent.com
Facebook : ThailandScienceResearchandInnovation