ขอเชิญร่วมกิจกรรม Technology Pitching ในงาน นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 127 Views

รายละเอียด

กิจกรรม Technology Pitching ในงาน นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การนำไปใช้ประโยชน์

รูปแบบกิจกรรม

  • รับฟังการบรรยาย รูปแบบ Pitching ผ่านระบบ ZOOM video conference
  •  ถาม - ตอบ ในช่วงท้ายของการนำเสนอผลงานนั้น ๆ
  •  นัดหมายเจรจาธุรกิจ สำหรับผลงานที่ท่านสนใจเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัน เวลา เเละสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM video conference

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร : 055-96-8707 (คุณจิราภรณ์ คลอดเพ็ง)