ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมวช. ประจําปีงบประมาณ 2565 603 Views

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 "วิจัยเเละนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ" ใน 8 ด้าน ดังนี้

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
  • ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ
  • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  • ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
  • ด้านสังคมและความมั่นคง
  • ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
  • ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

วัน เวลา เเละสถานที่

ระหว่างวันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom (VDO Conference) และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/nrctofficial