ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ตสูตรเพื่อสุขภาพ 901 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

        ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดกิจกรรม "เจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสินค้าเกษตรสู่การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์​ อันจะเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกอย่างยั่งยื่น วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
 2. เพื่อผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน
 3. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน

        ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานพัฒนามิตร ​​ต้องการรับสมัครนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการภายในงานภายใต้โจทย์ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ตสูตรเพื่อสุขภาพ" ตรา Cookies ‘n Green ที่ผลิตจากข้าวโอ๊ต กล้วย ลำไย งาขี้ม้อน และถั่วอัลมอนด์

        นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตอบรับโจทย์นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ออนไลน์ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ต่อไป

 • ต้องการหาวิธี / นวัตกรรมเรื่อง shelf life โดยไม่ต้องใช้สารกันบูด
 • ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม
 • ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอยู่เดิม
 • ต้องการแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
 • ต้องการวิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐานความมีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
-

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

Tech2Biz
คลองต้นไทร
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
Tech Seeker
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:
 • ต้องการหาวิธี / นวัตกรรมเรื่อง shelf life โดยไม่ต้องใช้สารกันบูด
 • ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม
 • ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอยู่เดิม
 • ต้องการแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
 • ต้องการวิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐานความมีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)