ปลากะพงรมควันไร้กลิ่นคาว 204 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ปลากะพงรมควันไร้กลิ่นคาว” เป็นการแก้ไขปัญหากลิ่นคาวของปลากะพงและปัญหาราคาตกเนื่องจากปลาล้นตลาด โดยการแปรรูปและพัฒนาเป็นปลากะพงรมควันไร้กลิ่น เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์ที่สามารถขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้

รายละเอียด

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ปลากะพงเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ทำให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตก

        “ปลากะพงรมควันไร้กลิ่นคาว” ได้รับการพัฒนาคิดค้นกรรมวิธีผลิตที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาปลาสดได้นาน 8 เดือน และทำให้ปลาไม่มีกลิ่นคาว  รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างโอกาสในตลาด สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ช่วยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

จุดเด่น

 • สามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาสดได้นาน 8 เดือน
 • มีต้นทุนการผลิตต่ำ
 • ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มชุมชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพง
 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง