โครงการยุวสตาร์ทอัพ Young Startup Fund 260 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

โครงการยุวสตาร์ทอัพ Young Startup Fund

หน่วยงาน:

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งเเต่วันนี้ - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

วงเงินให้เปล่าจำนวน 100,000 บาท

รายละเอียด:

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือการให้บริการใหม่ ครอบคลุมกระบวนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การทดสอบและขอรับรองมาตรฐาน การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ หรือการทดสอบตลาด และสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

เป็นผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตลอดจน ดิจิตอลแพลตฟอร์มได้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเงื่อนไข:

นิสิต นักศึกษา ป.ตรี - ป.เอก หรือผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

ติดต่อสอบถาม:

โทร 02-564-7000 ต่อ 71744 (คุณภัทรพงษ์ (เบนซ์)
E-mail : putarapong.pol@nstda.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
พิชญา หันสันเทียะ
เหมาะสำหรับ
  • นิสิต นักศึกษา
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว