ขอเชิญร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “National AI : Data Sharing for Research and Innovation Development” 209 Views

รายละเอียด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “National AI : Data Sharing for Research and Innovation Development” โดยได้รับเกียรติต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้

  • เสวนาหัวข้อ "Apex & National AI Innovation: Accelerating AI research with community data & infastructure" โดย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
  • เสวนาหัวข้อ “กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม (Holistic loT Healthcare Platform)” โดย รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เสวนาหัวข้อ “AI City: Sustainable & Resilient City” โดย รศ. ดร.วนิดา แก่นอากาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เสวนาหัวข้อ “Federated AI for chest-X-ray” โดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เสวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียน weSAFE AI Data Sharing” โดย ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน เวลา เเละสถานที่

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : digitalpmuc@gmail.com
Website : www.pmuc.or.th