ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 1026 Views

ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งท้องที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต พ.ศ.2535 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 104 วันที่ 30 กันยายน 2535 พร้อมกับการยุบเลิกสถาบันวิจัยการทำฟาร์ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2525-2535 ตามเงื่อนไขของธนาคารโลกในการปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร โดยในเบื้องต้น สวพ.8 มีภารกิจหลักในการทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับเงื่อนไข และประเด็นปัญหาของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนจะส่งผ่านเทคโนโลยีไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • ปุ๋ยเคมี
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ให้บริการ

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร :
1.วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช
2.ศึกษา วิจัยและพัฒนา พืช รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
3.ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร
4.ควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ
5.เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนขอรับบริการ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สามารถแบ่งเขตการปลูกพืชออกเป็น 4 เขตใหญ่ๆ ดังนี้
1. เขตพื้นที่ปลูกยางพารา จะกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
2. เขตพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
3. เขตพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง
4. เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวันราธิวาส ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด

ข้อมูลติดต่อ


9/116 ถนน กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
ปุ๋ยเคมี เคมี
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0101
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/13281
 • ออกให้ ณ วันที่
  24 ส.ค. 2563
 • วันหมดอายุ
  23 ส.ค. 2566
 • พื้นที่ตั้ง
  สงขลา
 • สถานะ
  Accredited
อัตราค่าบริการ
เริ่มต้น 45,220 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร