กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร 179 Views

รายละเอียด

        บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมทนายความและคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงทั้งทางด้านกฎหมายและการสร้างเทคโนโลยี โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด มีสำนักงานใน 46 ประเทศ จำนวนกว่า 76 แห่ง จึงสามารถให้บริการได้ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตลอดกระบวนการได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แก่

 • สิทธิบัตร
 • ความลับทางการค้า
 • เครื่องหมายการค้า
 • ลิขสิทธิ์
 • การจัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การจัดทำร่างสัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
 • การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องสิทธิในงานวิจัยและนวัตกรรม
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

        มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ

 • จัดวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงจัดทำคู่มือในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้คำแนะนำในการเลือกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมกับธุรกิจและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานทุกขนาด ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สืบค้นข้อมูลและประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงร่างข้อถือสิทธิและคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ครอบคลุมทุกสาขาเทคโนโลยี
 • ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ
 • ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ ทุกประเภทสินค้าและบริการ
 • ดำเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชน ตั้งแต่สตาร์ทอัพ SMEs บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทมหาชน ในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ให้คำปรึกษาเมื่อพบผู้กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึง ดำเนินคดีทางศาล ทั้งแพ่งและอาญา
 • ให้คำปรึกษาในกรณีที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้กระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา และ เทคโนโลยี
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและปรับแก้เอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
 • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายใดๆในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท

        บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัดเป็นสำนักงานฯ ทนายความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 มีจำนวนทนายความและทีมงานมากที่สุด ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจหลายรูปแบบในทุกแวดวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกสาขาของเทคโนโลยี นอกจากนั้น สำนักงานฯ ยังมีทนายความที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และยังมีทีมงานที่ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนหลายที่ จึงสามารถดูแลงานทางต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่ผสมผสานกันระหว่างด้านกฎหมายและเทคโนโลยีได้อย่างดียิ่ง

รางวัลที่เคยได้รับ

 • Strongest Law Firm Brand in Asia Pacific
 • Acritas Asia Pacific Law Firm Brand Index (2014-2015,2017–2019)
 • Thailand Law Firm of the Year
 • Chambers Asia Pacific (2015–2016, 2018, 2020-2021)
 • Thailand's Most Responsive International Firm of the Year
 • In-House Community (2008–2021)
 • Tier 1 — Banking & Finance; Capital Markets; Corporate/M&A; Customs & International Trade; Dispute Resolution; International Arbitration; Insurance; Intellectual Property; Labour and Employment; Projects & Energy; Real Estate & Construction; Restructuring & Insolvency; Tax; TMT The Legal 500 (2021)
 • Band 1 — Banking & Finance; Capital Markets; Corporate/M&A; Dispute Resolution; Insurance; Intellectual Property; Projects & Energy; Real Estate; Restructuring/Insolvency; Tax; TMT Chambers Asia Pacific (2021)
 • Tier 1 Ranking for IP by Asian Legal Business IP Rankings, 2018 - 2021
 • Tier 1 Ranking for Patent Prosecution & Contentious by Asia IP, 2019
 • Band 1 for IP 2009 - 2021: Chambers Global
 • Named a ‘Gold Band’ firm in Thailand by IAM Patent 1000, 2020
 • ""Gold"" ranking in the World Trademark Review 1000 2022
 • ""Gold"" ranking in IAM Patent 1000 - 2021

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นให้สำนักงานฯ ทราบ
 2. สำนักงานฯ จัดทำขอบเขตงานและราคาประเมินให้ผู้ใช้บริการทราบ
 3. หากผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับขอบเขตงานและราคาประเมินดังกล่าว สำนักงานฯ อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลเพิ่ม
 4. เติมให้สำนักงานฯ (ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน) เพื่อดำเนินการต่อไป
 5. สำนักงานฯ ดำเนินงานตามขอบเขตงาน และส่งมอบงานให้แก่ผู้ใช้บริการตามกรอบเวลาที่ตกลงกัน
 6. สำนักงานฯ เรียกเก็บค่าบริการภายหลังจากการส่งมอบงานแล้ว

ติดต่อสอบถาม

- -
บริษัท บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
พูดคุยกับที่ปรึกษา
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
รดีมาดา มุ่งการดี
ค่าบริการ
ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการ
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป