ทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ 373 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

ทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ

หน่วยงาน:

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย

รายละเอียด:

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้ออเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงาน การผลิตแบบดิจิทัล" (Intelligent Digital Fabrication) หรือ "การพิมพ์แบบ 3 มิติ/4 มิติ" (3D /4D Printing) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีแนวโน้มที่จะกลายมาเป็นกระบวนการผสิตแบบใหม่ทดแทนการผลิตของอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม ๆ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถสร้างวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ชับซ้อนและมีรายละเอียดตามที่ต้องการได้ ผลิตได้รวดเร็ว ผลิตตามสั่ง และตามจำนวนที่ต้องการ (custom-made as needed) โดยควบคุมต้นทุนผลิตได้ รวมทั้งเป็นการผลิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแง่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เริ่มมีการใช้กระบวนการผลิตแบบดิจิทัลนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ขอบเขตการสนับสนุน:

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล (Intelligent Digital Fabrication) เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิม หรือการขยายการผลิต (Scale up) ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) วัสดุพิมพ์ (Material) ระบบหรือกระบวนการผลิตและให้บริการที่เกี่ยวกับการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)

เงื่อนไข:

 1. ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ได้แก่ สถาบัน/บริษัท/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ
 2. ต้องมีภาคเอกชน/ผู้ใช้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 3. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 4. ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย
 5. ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้องและครบถ้วน
 6. มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี TRL3 เป็นต้นไป
 7. กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยยังไม่ต้องผ่านการพิจรณาอนุมัติจากคณะกรรมกรพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำข้อสัญญา

ติดต่อสอบถาม:

สอบถามทุน : โทร 086-9940015
สอบถามระบบ NRIIS  : โทร 02-5791370-9 ต่อ 405

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิชญา หันสันเทียะ
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว