บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) 166 Views

รายละเอียด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 23 ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น บพข. จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุตโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะต้าน อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ติจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption) และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผ่านความร่วมมือโนรูปแบบเครื่อข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์
 • เป็นโครงการในลักษณะร่วมวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทย และต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์
 • ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความร่วมมือ และ/หรือ การร่วมสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานและภาคเอกชนในต่างประเทศ
 • ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการร่วมสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใช้งานภาคเอกชนในประเทศ และจะต้องได้รับการสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In cash) และการสนับสนุนอื่น ๆ (In kind) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ระบุขอในข้อเสนอโครงการ โดยที่การสนับสนุนในรูปแบบเงินสดอย่างน้อยร้อยละ 10
 • เทคโนโลยีมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป
 • หากมีการจัดกิจกรรม Networking Forum/Workshop หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปสู่การเลือกรับและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแช่งขันของประเทศ หรือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกสู่เชิงพาณิชย์ในโครงการ หากได้รับการสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In cash) และ/หรือ การสนับสนุนอื่น ๆ (In kind) จากหน่วยงานที่ร่วมวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน่วยงาน/สถาบัน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย การดำเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 1. ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
 2. งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ดร.พิชชา สิงหพันธุ์ โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 890 หรืออีเมล pitcha.sin@nxpo.or.th
ดร.ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์ โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 894 หรืออีเมล phattanit.tri@nxpo.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว