ต้องการแปรรูปเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันและเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ใช้กับขมิ้น 164 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

มีขมิ้นชันจำนวนมากที่ต้องล้างเพื่อส่งออก ต้องการให้ทำได้เร็วและจำนวนมาก
-
เคย
ทุนส่วนตัว, กู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัทภาลักษณ์เจริญจำกัด
พระธาตุ
แม่ระมาด
ตาก
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ขมิ้น
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัทภาลักษณ์เจริญจำกัด
เสาวลักษณ์ มณีทอง
ประเภทความต้องการ:
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)