ระบบมาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 113 Views

รายละเอียด

        รับให้คำปรึกษาด้านระบบมาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการ: ISO/IEC 17025 และมาตรฐานสากลอื่นๆ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินการตามแผนงานหลัก รายงานให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไข ให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บริหารรับทราบตามความเหมาะสม

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) จัดทำระบบและการฝึกอบรม(Training) ด้านมาตรฐานสากล ได้แก่

 • ตรวจสอบ ประเมินระบบงานขององค์กร และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพให้กับผู้บริหาร
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 รวมทั้งแนวทาง วิธี ขั้นตอน และแผนงานต่าง ๆ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 • ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ (Coaching) ในการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด ISO/IEC 17025
 • ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ (Coaching) ในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025
 • ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ (Coaching) ในการนำระบบที่ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนแล้วไปปฏิบัติในสถานที่ผลิตจริง รวมทั้งช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025
 • ช่วยสร้าง พัฒนา ระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจประเมินคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินความพร้อมของระบบ (Pre-Assessment) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กัญชา
 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยา
 • ห้องปฏิบัติการชีวเคมี
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 • อื่น ๆ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน / บริษัท อาทิ

 • ISO 17025 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ISO 17025 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ISO 17025 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 • ISO 17025 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ็นทรอแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ISO 17025 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ISO 15189 ระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ็นทรอแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ บริษัท เซ็นทรอแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ บริษัท เวย์ โปรเจค เตอร์รอตอรี่ จำกัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท

        มีความชำนาญด้าน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission เพื่อร่วมกำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการใดก็ตามที่ได้รับการรับรองแล้วจะสามารถมั่นใจในผลของการทดสอบหรือสอบเทียบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง จนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ / สอบเทียบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล

ขั้นตอนขอรับบริการ

สามารถติดต่อขอข้อมูลการรับบริการได้

ค่าบริการ
เริ่มต้น 200,000 บาท ต่อโครงการ
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป