ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตมันเส้นอบแห้ง 516 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

       ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังสู่การค้าระดับสากล” เพื่อให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการที่ทำกิจการเกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสินค้าเกษตรสู่การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์​ อันจะเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกอย่างยั่งยืน วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
  • เพื่อผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน
  • เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน

       ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ​​ต้องการรับสมัครนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการภายในงานภายใต้โจทย์ "ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตมันเส้นอบแห้ง"

       นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตอบรับโจทย์นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ต่อไป

-
-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

Tech2Biz
คลองต้นไทร
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
Tech Seeker
ประเภทความต้องการ:
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)