วิธีกำจัดสีและลิกนินในน้ำเสีย 456 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธี “กำจัดสีและลิกนินในน้ำเสีย” สามารถใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษได้ เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการแยกชั้นระหว่างน้ำกับลิกนิน จึงสามารถนำลิกนินกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่กว่า 80% โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียดั้งเดิมของโรงงาน

รายละเอียด

        ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษมีกระบวนการแยกเยื่อด้วยการใช้ความร้อนและสารเคมีทำให้ลิกนินที่อยู่ในผนังเซลล์พืชเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงสีดำและปนเปื้อนไปกับน้ำเสียในกระบวนผลิต โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมจะบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดลิกนินด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้วัสดุดูดซับร่วมกับสารเคมีเพื่อสร้างตะกอน แต่มีข้อเสียคือ เป็นการเพิ่มจำนวนของเสียที่ต้องบำบัดมากขึ้น และสามารถนำลิกนินกลับมาใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

        กรรมวิธี “กำจัดสีและลิกนินในน้ำเสีย” ได้ถูกพัฒนาคิดค้นให้สามารถแยกชั้นน้ำกับชั้นสารเคมีออกจากกันเพื่อง่ายต่อการกำจัดของเสียและสามารถนำลิกนินกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง 80% โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียดั้งเดิมของโรงงานอุตสาหกรรม

จุดเด่น

 • กรรมวิธีกำจัดสีและลิกนินในน้ำเสียที่สามารถนำลิกนินกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มากถึง 80%
 • เป็นวิธีการที่สามารถแยกชั้นน้ำ ชั้นสารเคมีออกจากกันเพื่อง่ายต่อการกำจัดของเสีย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ
 • ผู้ประกอบการรับกำจัดของเสีย
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะสมนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อหรือผลิตกระดาษ
 • ผู้ประกอบการรับกำจัดของเสีย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ